Regulamin sklepu

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://fixupstudio.pl/sklep prowadzony jest przez Natalię Tomaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Tomaszewska Fix Up Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7010717358, REGON 368312160, adres poczty elektronicznej: natalia@fixupstudio.pl, telefon kontaktowy: +48502428612.

DEFINICJE

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem https://fixupstudio.pl/dostawa

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

KLIENT –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i Dostawę wymieniona pod adresem www.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRODUKT ELEKTRONICZNY  – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, który jest w formie elektronicznej wysyłany do Klienta.

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania (14-21 dni)

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fixupstudio.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

SPRZEDAJĄCY  – Natalia Rucińska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Rucińska Fix Up Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP7010717358, REGON 368312160, adres poczty elektronicznej: natalia@fixupstudio.pl

KONTO BANKOWE:

Natalia Rucińska Fix Up Studio

53 1140 2004 0000 3702 7709 9936

IBAN: PL53 1140 2004 0000 3702 7709 9936

SWIFT/BIC: BREXPLPWOMB

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.

5. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.

6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

7. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

9. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem: https://fixupstudio.pl/dostawa

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego Produktu.

5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

6. Sposoby płatności za Zamówienie:

 • przelew tradycyjny – dane do przelewu zostają wysłane po dokonaniu zamówienia,
 • przelew elektroniczny – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy i wynosi do 5 dni roboczych oprócz zamówień z ustalonym indywidualnym czasem realizacji.

7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

8. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 5 dni skutkuje jego anulowaniem.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia w przypadku braku dostępności produktu w magazynie.

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@fixupstudio.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są Produkty personalizowane, robione na zamówienie Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@fixupstudio.pl

Zamówieniem personalizowanym jest również miejsce na warsztatach. Zakupiony bilet nie podlega reklamacji.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty wykonywane na zamówienie);
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Baza danych Sklepu zawiera dane Kupujących, przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie, służąc do realizacji składanych zamówień. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Konsumenta. Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.

6. Sklep przechowuje dane osobowe do czasu ustania obowiązku przechowywania danych wynikających z odrębnych ustaw, w tym podatkowych i rachunkowych.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania kontaktując się ze Sklepem pod adresem: sklep@fixupstudio.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego https://fixupstudio.pl/sklep. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.