Regulamin warsztatów Fix Up Studio

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Natalię Rucińską Fix Up Studio (zwaną dalej „Organizator”) oraz zasady zachowania uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest nauka kaligrafii. 
 3. Organizatorem warsztatów jest Natalia Rucińska Fix Up Studio, NIP: 7010717358.
 4. Warsztaty są płatne. Kwota brutto podana jest przy opisie wydarzenia.
 5. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników – 4 osoby. W przypadku odwołania warsztatu wszystkie osoby, które dokonały płatności dostaną zwrot na konto w ciągu dwóch dni roboczych od dnia odwołania warsztatu.

2. Uczestnicy warsztatów

 1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, które się zarejestrowały oraz dokonały płatności w całej kwoty. Możliwy jest udział osób niepełnoletnich po wcześniejszym kontakcie na adres natalia@fixupstudio.pl. Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie są zobowiązane do zakupu miejsca w sklepie Fix Up Studio.
 2. Podczas rejestracji wymagane jest opłacenie całej kwoty poprzez serwis przelewy24 albo przelew bankowy.
 3. Rezygnacja z warsztatu do pięciu dni roboczych jest możliwa wyłącznie poprzez zgłoszenie mailowe i cała kwota wpłacona podlega zwrotowi. W razie rezygnacji z warsztatu konieczne jest wysłanie na adres natalia@fixupstudio.pl numeru konta w celu otrzymania zwrotu. W przypadku rezygnacji z warsztatu później niż na cztery dni robocze przed wydarzeniem Organizator zachowuje wpłaconą kwotę na rzecz poniesionych kosztów. 
 4. W przypadku niepojawienia się na warsztacie i niezgłoszenia tego wcześniej niż 5 dni roboczych przed warsztatem, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Osoby posiadające indywidualne zaproszenie na warsztat – tj. voucher dokonują rejestracji mailowo na adres natalia@fixupstudio.pl.
 6. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się na stronie: fixupstudio.pl/polityka-prywatnosci
 7. Ze względów bezpieczeństwa zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem i na prośbę Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez ukazanie tego dokumentu. Istnieje możliwość zrobienia rezerwacji dla innej osoby, niż osoba robiąca rezerwację, warunkiem jest jednak podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz dopełnienie kolejnych czynności, o których mowa w punkcie 2.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona do 8 osób w przypadku warsztatów stacjonarnych oraz 6 na warsztatach online. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Miejsce i termin warsztatów

 1. Sala warsztatowa jest w miejscu każdorazowo wskazanym przez Organizatora. W przypadku warsztatów internetowych jest to wideokonferencja w prywatnej grupie w serwisie Google Meet.
 2. Czas trwania warsztatów: 3 godziny. W przypadku warsztatów prowadzonych przez internet: 2 godziny.
 3. Miejsce i termin warsztatów mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się do podania nowych informacji najpóźniej 48h przed wydarzeniem.

4. Zasady udziału w warsztatach

 1. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.
 2. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.
 3. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących oraz Organizatora.
 6. Niewłaściwe zachowanie uczestnika, które zakłóca bezpieczeństwo wydarzenia, może skutkować zakończeniem udziału uczestnika w warsztatach.
 7. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz w razie takiej potrzeby odpowiednie służby.
 8. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych. 
 9. Warsztaty prowadzone przez internet odbywają się poprzez wideokonferencję w serwisie Google Meet.  Każdy Uczestnik otrzymuje link do prywatnej grupowej wideokonferencji. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminem serwisu Google Meet. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu na żywo, Uczestnik dostaje dostęp do nagrania warsztatów.

5. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z warsztatami, Uczestnik może zgłaszać na adres e-mail: natalia@fixupstudio.pl w ciągu 14 dni po odbyciu się danego wydarzenia.
 2. W reklamacji powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z warsztatem.
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Udział uczestnika w warsztacie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.